DMK Ajans Logosu

360° Reklam ajansı

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

Bir tarafta EĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA İŞ MERKEZİ | NO:1  İÇ KAPI NO: 9 KADIKOY/İSTANBUL adresinde mukim DMK REKLAM AJANSI ve DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No: 1410279706) (Bundan sonra AJANS olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.dmkajans.com.tr adresinden hizmet alan ve bilgilerini satış formunda bildiren Özel ve/veya Tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda www.dmkajans.com.tr internet adresinden satın alımın gerçekleştiği tarihte tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2- KONU

İşbu sözleşme AJANS tarafından MÜŞTERİ‘ye verilecek hizmet içeriklerini, çalışma şartlarını, karşılıklı yükümlülükleri, sözleşmenin kapsamını ve süresini belirlemek için düzenlenmiştir.

 

Madde 3- KAPSAM ve AJANS TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER

İşbu sözleşme ile AJANS MÜŞTERİ’ye ayrıntıları ve şekli işbu sözleşmenin ilerleyen maddelerinde belirtilecek alanlarda işbu sözleşmede belirtilen şart, koşul ve ücret karşılığında hizmet vermeyi kabul eder.

Madde 3.1 AJANS MÜŞTERİ’nin aldığı hizmetleri ilgili web istesi sayfasında belirttiği ve info@dmkajans.com.tr adresinden paylaştığı şart ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirmekle yükümlüdür .Görsel tasarıma konu olan hizmetler onaylanana kadar MÜŞTERİ 2(iki) defa revizyon hakkına sahiptir. Revizyon sayısı arttığında veya onaylandıktan sonra MÜŞTERİ tarafından talep edilen değişiklik toplam işin %20’sini aştığında, AJANS yeni çalışmalar için ek hizmet faturası isteme hakkını saklı tutar. Ek hizmet faturası toplam internet sitesi geliştirme hizmet bedelinin %10’unun üzerinde olamaz.

Madde 4- AJANS’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4.1 AJANS, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’nin web sitesinden satın aldığı hizmetleri eksiksiz vermekle yükümlüdür. Tasarım süreçlerinde kullanılacak görsel tasarım gereksinimlerini karşılamakla da yükümlüdür ve MÜŞTERİ’nin kendisine ait olacak lisanslama ve yazılımlar haricinde telif hakkı konusunda tüm sorumluluğu üstlenir.

 

Madde 4.2 AJANS, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme ilave edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 4.4 AJANS, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından içerik, bilgi, yazı vb. bilgi ve belgelerin gecikmesinden doğabilecek yayın tarihinin ileri atmasından AJANS kısmen veya tamamen hiçbir şekil ve şartta sorumlu değildir.

 

 

Madde 5- MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 5.1 MÜŞTERİ, internet tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli metin, içerik ve belgelerin telif hakkı konusunda tüm sorumluluğu üstlenir. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden AJANS sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

 

Madde 5.2 MÜŞTERİ, AJANS tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının AJANS’a ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı internet sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5.3 MÜŞTERİ, internet tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının maliyetlerinin kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, AJANS’ın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

 

Madde 5.6 MÜŞTERİ, AJANS’ın onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 48 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek AJANS’a onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

 

Madde 5.7 Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple Müşteri’den Ajans’a iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır. MÜŞTERİ bahsi geçen içerikleri AJANS’a aktarmakla yükümlüdür.

 

 

Madde 7- HİZMET SÜRESİ VE FESİH

 

Madde 7.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi www.dmkajans.com.tr internet sitesinde belirlenen süre kadardır. Tekrar eden hizmetlerde hizmet başlangıç tarihi ilgili hizmetin ilk alım tarihiyle başlar.

 

Madde 7.2 Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 10 iş günü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı ve mahrum olduğu geliri tazmin eder.

 

Madde 8- GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

Madde 9- TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 10- ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

Madde 11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 11 (on bir) maddeden ve 4 (dört) sayfadan oluşan işbu sözleşme 27/01/2023 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş, işbu sözleşmenin taraflarınca karşılıklı olarak imzalanmıştır.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Referans projelerimiz, fiyat tekliflerimiz ve diğer farklı konular için iletişim formunu doldurabilirsiniz.